Nově vzikající strana bojují za své občany​

Vítejte na stránkách nově vznikající České alternativní strany – ČAS.
Naleznete zde základní informace, čím se jako strana v budoucnu budeme zabývat a jakou problematiku plánujeme řešit.
“Nemůžeme dál ignorovat politickou scénu v naší zemi a způsob, jakým politici vykonávají svou roli, kterou jim svěřili občané. Jsme znepokojeni tím, jak si občané zvykli na to, že je normální, když politici sledují vlastní zájmy, zapomínají na veřejný prospěch a věnují se kličkování kolem moci a výhod pro sebe, své blízké a známé či jiné subjekty.”

Myšlenky, které nás motivují k akci

Je ČAS na revoluci

Plánujeme politickou revoluci – dělat politiku tak, jak by se dělat měla, tedy jak si možná už nikdo nepamatuje – pro občany státu a jejich zájmy. Stát má sloužit občanům, ne občané státu. Politik by měl být čestný a mít morální zásady, zastupovat zájmy občanů, naslouchat jim a dle toho konat. Tohle dnes v politice nevídáme, proto to označujeme jako
revoluce.

Silný národ

Hlavním směřováním strany ČAS je podpora národu a národních hodnot a skutečné zastupování zájmů občanů. Chceme obnovit důvěru občanů ve vládu a volené zástupce, nastavit nulovou toleranci korupci a netransparentnosti fungování státu.

Je ČAS na revoluci

Plánujeme politickou revoluci – dělat politiku tak, jak by se dělat měla, tedy jak si možná už nikdo nepamatuje – pro občany státu a jejich zájmy. Stát má sloužit občanům, ne občané státu. Politik by měl být čestný a mít morální zásady, zatupovat zájmy občanů, naslouchat jim a dle toho konat. Tohle dnes v politice nevídáme, proto to označujeme jako revoluce.

Myšlenky, které nás motivují k akci

Je ČAS na revoluci

Plánujeme politickou revoluci – dělat politiku tak, jak by se dělat
měla, tedy jak si možná už nikdo nepamatuje – pro občany státu a jejich
zájmy. Stát má sloužit občanům, ne občané státu. Politik by měl být
čestný a mít morální zásady, zastupovat zájmy občanů, naslouchat jim a
dle toho konat. Tohle dnes v politice nevídáme, proto to označujeme jako
revoluce.

Hlavním směřováním strany ČAS je podpora národu a národních hodnot a skutečné zastupování zájmů občanů. Chceme obnovit důvěru občanů ve vládu a volené zástupce, nastavit nulovou toleranci korupci a netransparentnosti fungování státu.

 

Silný národ

Osud v rukou občanů

Osud mají občané ve vlastních rukou. Je pouze na Vás, jestli chcete přihlížet další dekády stejnému druhu politiky, nebo dáte prostor něčemu novému, někomu, kdo se nebojí dělat věci jinak a hlavně pro lidi.

Základní programové cíle

Created with Fabric.js 5.2.4

Rodina

Rodina představuje základní pilíř každého prosperujícího státu. Bez aktivní podpory mladých lidí v jejich snaze založit rodinu hrozí postupné zestárnutí naší populace, což by mohlo vést k neřešitelné katastrofě v budoucnu. Naší prioritou je předcházet této situaci včas, zajišťující tak udržitelný vývoj. Cíleně se zaměřujeme na motivaci a podporu mladých párů, aby zakládaly rodiny. Nynější stav podpory ve státě často neposkytuje dostatečné pobídky, a v mnoha případech spíše odrazuje.

Created with Fabric.js 5.2.4

Bydlení

Dostupné bydlení považujeme za jednu z nejzákladnějších lidských potřeb. Naším hlavním cílem je zajistit dostatek cenově dostupných bytů, ať už ve vlastnictví, pronájmu nebo družstevního typu, tak aby byly dostupné pro všechny občany za realistické ceny. Nesmíme spoléhat na to, že bydlení by mělo být pouze pro ty, kteří ho zdědí nebo mají nadprůměrný příjem. Máme za to, že bydlení by nemělo být luxusem, ale základní lidskou potřebou, která by měla být dostupná pro všechny a zajistit jim důstojný život i v pozdějším věku.

Created with Fabric.js 5.2.4

EU

Dnes je Evropská unie velkým, avšak většinou nepochopeným obrem. Mnoho lidí neví, jaký má účel a vnímá ji spíše negativně. Tato situace vyžaduje změnu; pokud se nic nezmění, hrozí rozpad celé unie. EU má potenciál být velmi prospěšná, ale musíme přehodnotit celý její koncept.
Evropa historicky přinášela mnoho inovativních myšlenek, a je načase obnovit tuto tradici. Musíme využít spojení evropských zemí a společně budovat silnou a konkurenceschopnou Evropu. Je načase přestat být závislí na technologiích jiných zemí a místo toho se stát světovým ekonomickým lídrem. To vše můžeme dosáhnout společným úsilím a využitím potenciálu celé Evropy, což máme dnes mnohem více než v minulosti.
Pokud EU nebude ochotná tímto směrem kráčet, možná je čas zvážit její opuštění.

Created with Fabric.js 5.2.4

Spravedlnost

Budeme usilovat k posílení našeho právního systému tak, aby byl efektivnější a důslednější v potrestání těch, kteří spáchali trestné činy, například v případech zneužívání dětí, znásilnění a jízdy pod vlivem návykových látek a další. Budeme usilovat o revizi trestního práva s cílem stanovit tvrdší tresty pro ty, kteří páchají takové závažné činy a naopak o mírnější tresty méně závažných činů, a zajistíme, aby oběti měly přístup k podpůrným službám a spravedlivému procesu. Naším závazkem je také aktivně spolupracovat s odborníky a organizacemi zabývajícími se problematikou trestné činnosti, abychom vypracovali komplexní a účinné nástroje pro zlepšení bezpečnosti a spravedlnosti v naší zemi.

Created with Fabric.js 5.2.4

Rozpočet

Je nezbytné přistupovat ke správě financí s ohledem na náš vlastní zájmy, stejně jako bychom to činili s vlastními penězi. Sami bychom si nejspíše nezvolili předraženou zakázku, když můžeme získat totožný výsledek za nižší cenu jinde. Nastal čas, abychom přestali tolerovat neodůvodněné plýtvání veřejných financí a začali pečlivě sledovat tok peněz, aby nedocházelo k jejich zbytečnému vyplýtvávání.
Naším cílem bude identifikovat potenciální úspory, aniž bychom zvyšovali daňové břemeno občanů, což povede k redukci státního dluhu a k práci s vyváženým rozpočtem. Zároveň se stavíme proti zavedení eura jako naší měny. Toto rozhodnutí by totiž znamenalo ztrátu kontroly nad naší měnou. Praxe nám ukazuje, že vlastní měna není překážkou v efektivním fungování mezinárodního obchodu, a proto preferujeme zachování naší měny a kontroly nad ní.

Created with Fabric.js 5.2.4

Podnikání

Naše politika se zaměřuje na podporu drobných živnostníků a menších firem, a zároveň na důkladný dohled nad velkými a nadnárodními společnostmi. Chceme ocenit a podpořit ty, kteří aktivně přispívají k tvorbě hodnoty, a to na rozdíl od těch, kteří pouze nakupují a prodávají zboží či služby. Naším cílem je posílit primární výrobu a omezit dominantní postavení velkých odběratelů, kteří by neměli zneužívat svou tržní sílu pro diktování podmínek dodavatelům. Zároveň chceme zjednodušit byrokratické a regulační bariéry, které často ztěžují fungování pro živnostníky a malé podniky. Naše snaha směřuje k tomu, aby se každý, kdo se rozhodne podnikat, mohl soustředit na svou práci a růst, místo aby se zbytečně zabýval administrativními překážkami.

Created with Fabric.js 5.2.4

Energetika

Česká republika má v oblasti energetiky významnou výhodu – jsme energeticky soběstační a dokonce vyrábíme přebytky energie. Proto je nesmyslem, aby elektrárny financované z daňových prostředků prodávaly elektřinu našim občanům za nepřiměřeně vysoké ceny stanovené zahraničním trhem. Měli bychom zajistit, aby naše domácnosti měly přístup k této energii za férovou cenu, a přebytky můžeme prodávat na mezinárodním trhu za tržní ceny. Je nepřijatelné, aby byli občané okrádáni, když tuto energetickou infrastrukturu financují svými daněmi.
Zároveň budeme nadále rozvíjet jadernou energetiku jako spolehlivý a stabilní zdroj energie, který je odolný vůči kolísání u obnovitelných zdrojů, jež pro Českou republiku nejsou z geografického hlediska ideální volbou.

Zobrazit další cíle ČAS

Další cíle ČAS

Created with Fabric.js 5.2.4

Právní revize

Přistoupíme k pečlivé revizi českých právních předpisů, abychom odstranili protiřečící se ustanovení, zastaralé normy a příliš obecné formulace, které způsobují nepřehlednost v právu. Zároveň usilujeme o zjednodušení některých zákonů, aby byly lépe srozumitelné a snadněji použitelné.

Created with Fabric.js 5.2.4

Ochrana přírody

Naše politická strana se zasazuje o aktivní ochranu a udržitelné hospodaření s naším bohatým přírodním dědictvím. Budeme podporovat opatření na zachování biodiverzity, ochranu vzácných ekosystémů a obnovu postižených oblastí. Zavážeme se k posílení právních nástrojů pro ochranu přírody a lesů. Chceme, aby naše krásné krajiny a přírodní rezervace byly zachovány pro budoucí generace a aby každý občan mohl těžit z jejich krás a hodnoty.

Created with Fabric.js 5.2.4

Důchody

Jsme pevně přesvědčeni, že je nezbytné provést důchodovou reformu v naší zemi. Stárnutí populace a změny na trhu práce nás nutí přehodnotit současný systém. Naším cílem je zajistit důstojné důchody pro naše seniory a zároveň zajistit udržitelnost celého důchodového systému.
Budeme prosazovat transparentní reformu, která zohlední dlouholetý pracovní přínos jednotlivců a která bude spravedlivá mezi generacemi. Současně se zavážeme k podpoře možností dobrovolného spoření na důchod, aby občané měli větší kontrolu nad svými finančními příjmy v důchodovém věku. Naše politická strana považuje důchodovou reformu za klíčovou pro zajištění ekonomického zdraví naší společnosti a důstojného stáří pro naše občany.

Created with Fabric.js 5.2.4

Dotace

Jsme přesvědčeni, že dotace mohou být užitečným nástrojem pro podporu ekonomického růstu a sociálního rozvoje v České republice. Nicméně, současný systém dotací vyžaduje důkladnou revizi, aby byl efektivnější a transparentnější.
Navrhneme změny, které zajistí transparentnost, odpovědnost a efektivnost v přidělování dotací. Budeme dbát na to, aby dotace byly cílené na projekty a aktivity, které přinášejí reálný společenský a ekonomický přínos. Zároveň budeme sledovat, aby dotace nepřispívaly k nespravedlivé konkurenci na trhu a aby byly spravedlivě dostupné všem, kteří splňují kritéria.

Created with Fabric.js 5.2.4

Sociální jistoty

Jsme přesvědčeni, že zajištění sociálního blahobytu našich občanů je klíčovým cílem. Současný sociální systém však vykazuje některé nedostatky a potřebuje reformu, aby byl spravedlivý a udržitelný.
Budeme usilovat o zlepšení dostupnosti a efektivity sociálních programů, zejména pro ty, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích. Chceme posoudit možnosti sjednocení různých dávek a sociálních podpor, aby byl systém přehlednější a jednodušší.
Dalším klíčovým bodem je podpora zaměstnanosti a vzdělávání, aby lidé mohli získat dovednosti potřebné pro trvalé zaměstnání a samostatnost.

Created with Fabric.js 5.2.4

Nelegální migrace

Nyní možná nejsme bezprostředně postiženi problémy spojenými s nelegální migrací, ale nemůžeme ignorovat rostoucí výzvu, která se blíží. Mnoho našich sousedních zemí, jako je Francie nebo Německo, čelí zátěži, kterou nelegální migrace představuje pro jejich společnosti. Tito ilegální migranti často žijí na úkor pracujících, a až tento zdroj vyčerpají, budou hledat nové destinace. Je nezbytné, abychom byli připraveni na tento okamžik a efektivně řídili naše hranice. Máme právo a povinnost chránit naše zdroje a zachovat stabilitu naší společnosti. Musíme se rozhodně postavit nelegální migraci a zároveň hledat způsoby, jak řešit tuto výzvu.

Created with Fabric.js 5.2.4

Veřejné zakázky

Věříme v transparentnost a efektivitu veřejných zakázek. Je nezbytné pečlivě sledovat proces vypisování a zadávání veřejných zakázek, aby byl spravedlivý a konkurenční. Musíme omezit praxi vypisování zakázek na míru, která může zvýhodňovat určité subjekty a bránit konkurenci.
Důležité je také monitorovat reálné ceny zakázek, abychom zabránili přehnaným nákladům a zneužití finančních prostředků. Zavážeme se k posílení transparentního procesu veřejných zakázek a ke zkrácení doby plnění, aby se veřejné prostředky efektivněji využívaly a aby byly ve prospěch celé společnosti.

Created with Fabric.js 5.2.4

Česká televize a rozhlas

Věříme v důležitost svobody médií a objektivity vysílání. Je nezbytné přezkoumat současný systém koncesionářských poplatků, který může být vnímán jako nedobrovolné vybírání, a to zejména v případech, kdy média nedodržují princip objektivity.
Budeme usilovat o reformu tohoto systému s důrazem na dobrovolnost a transparentnost financování veřejnoprávního vysílání. Je důležité, aby občané měli možnost podporovat média, která skutečně dodržují objektivitu a kvalitní žurnalistiku, a aby nemuseli platit za média, která této zásady nedrží.

Created with Fabric.js 5.2.4

Modernizace školství a podpora vzdělání

Chceme vést české školství do nové éry. Naším závazkem je rozsáhle reformovat systém, aby poskytoval vyšší kvalitu výuky a zajistil, že naši studenti budou připraveni na výzvy moderního světa. Zároveň se budeme věnovat lepšímu ohodnocení našich učitelů, kteří mají klíčovou roli ve vývoji naší mládeže. Motivujeme je k tomu, aby zůstali ve vzdělávání a nepřecházeli do jiných oblastí. Aktuální školní systém vyžaduje zásadní změny, aby lépe reflektoval potřeby současné společnosti a poskytoval našim studentům relevantní znalosti a dovednosti. Věříme v dostatečné financování školství, včetně podpory vysokých škol a výzkumu. Plánujeme investice do vzdělávání a odborného výcviku, abychom vytvořili více odborníků a specialistů, kteří budou konkurenceschopní na trhu práce. Naším cílem je udělat z České republiky centrum vzdělání a inovace, což přispěje k naší ekonomické prosperitě a celkovému rozvoji společnosti.

Created with Fabric.js 5.2.4

Rozvoj průmyslu a výroby

Chceme obnovit slávu českého průmyslu a výroby. Místo závislosti na levné pracovní síle, která pouze montuje výrobky, hledáme postupnou transformaci našeho průmyslu. Cílem je vytvořit Českou republiku známou svou kvalitní výrobou a průmyslem.
Plánujeme investovat do modernizace průmyslového sektoru, podporovat inovace a zvýšit přidanou hodnotu našich výrobků. Při tomto úsilí dbáme na udržitelný rozvoj, abychom minimalizovali negativní dopady na přírodu a životní prostředí.
Naším cílem je obnovit Českou republiku jako centrum průmyslu a výroby, které bude konkurenceschopné na mezinárodní scéně a současně bude aktivně přispívat k udržitelné budoucnosti.

Created with Fabric.js 5.2.4

Zemědělství a udržitelnost

Naše politická strana se zavazuje ke změně a modernizaci zemědělského sektoru v České republice. Chceme podporovat udržitelné zemědělství a obdělávání půdy, které minimalizuje negativní dopady na životní prostředí, zlepšuje kvalitu potravin, chrání biodiverzitu a podporuje místní zemědělce, zejména menší a lokální pěstitele. Naším cílem je vytvořit systém podpory, který umožní místním pěstitelům získat přístup k zdrojům a technologiím potřebným k udržitelnému zemědělství. Zároveň budeme bránit nadměrné koncentraci půdy a zemědělských celků a podporovat pěstování na vlastním pozemku. Chceme, aby zemědělství bylo více decentralizované a aby místní komunity měly více kontroly nad svou potravinovou bezpečností.

Created with Fabric.js 5.2.4

Soběstačnost

Naše politická strana si klade za cíl zvýšit soběstačnost České republiky v produkci potravin, výrobků a energii. Je čas snížit naši závislost na dovozu věcí, které jsme schopni produkovat a vyrábět efektivně doma. Podporujeme iniciativy a investice do modernizace našeho zemědělství a průmyslu, které nám umožní produkovat více vlastních potravin a výrobků. Tím nejen zabezpečíme naši potravinovou bezpečnost, ale také snížíme naši ekologickou stopu tím, že nebudeme přepravovat zboží přes půl světa. Naším cílem je vytvořit udržitelný a ekonomicky silný model, který bude sloužit našim občanům, zvýší naši nezávislost a přispěje k ochraně životního prostředí.

Created with Fabric.js 5.2.4

Infrastruktura

Naše politická strana se zavazuje k výraznému posílení investic do infrastruktury v České republice. V současné době pozorujeme nedostatečný rozvoj důležitých infrastrukturních projektů, jako jsou dálnice, železnice a silnice. Plánujeme urychlit a efektivněji spravovat tyto projekty s cílem zlepšit plynulost dopravy, zvýšit bezpečnost silničního provozu a posílit konektivitu mezi regiony.

Zásady a hodnoty ČAS

Upřímnost

Budeme k Vám vždy přistupovat s upřímností a férovostí, abychom Vaše zájmy skutečně zastupovali. Naší prioritou je budovat vzájemnou důvěru, neboť věříme, že v politice je právě tato důvěra klíčovým prvkem, který nám dnes chybí.

Občan na prvním místě

Pro nás je vždy na prvním místě občan a jeho zájmy. Je to právě občan, kdo vkládá svou důvěru do politika, a proto nemá smysl, aby politik hájil zájmy někoho jiného.

Držení se vlastních cílů

Začali jsme s jasnými hodnotami a cíli, a těch se budeme držet. Není v našem zájmu zapomenout na to, co jsme slíbili, jen proto, že volby skončily. Stabilita našich hodnot a cílů je pro nás klíčová, a proto se nechceme dopustit klasického postupu ‘po volbách, zapomenout na sliby’.

Korupce

Korupce je dnes běžně spojována s politiky, a to už nikoho nepřekvapuje. Naším záměrem je změnit tento vnímavý přístup tím, že ukážeme, že politiku lze provádět čestně. Je načase, abychom lidem demonstrovali, že politika může být vykonávána bez korupce.

Odbornost

Odborné pozice by měly být vyhrazeny pro skutečné odborníky v příslušných oborech, neboť pouze tak můžeme zajistit optimální výkon v dané roli. Na odborné pozice budou vybíráni jedině kvalifikovaní odborníci s relevantními zkušenostmi.

Lidskost

Stalo se vám někdy, že politiky posloucháte a máte pocit, že hodně mluví, ale ve skutečnosti neříkají nic konkrétního? Politik by měl být hlasem občanů, mluvit tak, aby mu každý rozuměl, a nepoužívat zbytečné slovní hříčky a vyhýbat se jasným významům.

Slovo na to

Tímto dáváme slovo, pokud se nedokážeme držet vlastních základní zásad, naše strana zanikne.

Kdo stojí za vznikem ČAS?

Jsme obyčejní nespokojení občané

Vznik České alternativní strany má kořeny v nespokojenosti několika přátel, kteří sledují s obavami situaci v naší zemi, zejména v ekonomickém a politickém směřování. Obáváme se, že mladší generace má stále méně důvodů k optimismu ohledně své budoucnosti, a to vlivem rozhodnutí politiků, kteří se zdají být neochotní provést potřebné změny. Toto nás motivovalo k vytvoření naší strany.
 

Slovo zakladatele

Jmenuji se Gabriel Pozsonyi, jsem občanem České republiky. Jsem znepokojen děním v naší zemi za poslední léta a při sledování těchto událostí jenom nevěřícně kroutím hlavou. Jako otec a manžel, cítím občanskou povinnost přestat mlčet a začít konat.
 
Již po nějakou dobu se ve mně začala hromadit touha něco konkrétního podniknout ohledně stavu v naší republice. Nakonec jsem si uvědomil, že nemohu dál jen sedět a doufat, že se situace nějakým zázrakem zlepší. Tak jsem se rozhodl založit politickou stranu, abychom mohli něco skutečně změnit.
Nemám žádný zájem o moc nebo finanční zisky. Mým hlavním cílem je konat jako politik ve prospěch naší krásné země a našich občanů, tak jak jsem si původně představoval, že politici konají. Naše motivace nevychází z vlivu zájmových skupin. Chceme pouze zlepšit kvalitu života občanů a posílit jejich naději na lepší budoucnost.

Staňte se členem

Chcete se stát členem strany, nebo nás jakkoliv podpořit? 

Máte návrhy nebo nápad?

Rozumíte některému oboru, který se podílí na vedení státu?

Chcete pomoci postavit stát opět na nohy?

Nebojíte se dělat něco pro ostatní a pro správnou věc?

Pak hledáme právě vás.

Neváhejte nás kontaktovat, napište nám něco o sobě na email: info@stranacas.cz

 

Kontaktujte nás

V tuto chvíli nás můžete kontaktovat pouze prostřednictvím emailu:

info@stranacas.cz